PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY

„Dochádzkový a prístupový systém SYSDO“

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 • Služba “Dochádzkový a prístupový systém v rámci systému SYSDO (ďalej len” Služba “) umožňuje užívateľovi monitorovať príchod a odchod osôb do a z užívateľom určeného priestoru a generovať na základe získaných dát výkaz dochádzky týchto osôb. Túto Službu poskytuje spoločnosť Eurosat SK Plus, spol. s r.o., IČO 35697652, DIČ SK2020331720, so sídlom Rusovská cesta 13, Bratislava, 85101 (ďalej len “poskytovateľ Služby”).

 • HW jednotka, prostredníctvom ktorej osoby evidujú svoje príchody a odchody je vo vlastníctve používateľa.

 • Účastník Služby pristupuje k údajom o príchode a odchode osôb cez webové rozhranie pomocou verejnej internetovej siete (ďalej len “Rozhranie”). Svoju identitu pri prístupe na Rozhranie preukazuje pomocou používateľského mena a hesla, ktoré mu poskytovateľ oznámi pri registrácii.

II. PRÁVA, ZÁVÄZKY A ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

 • Poskytovateľ Služby sa zaväzuje poskytnúť účastníkovi Službu pozostávajúcu z aktivácie účtu na serveri (úložisku dát), sprevádzkovanie dátových prenosov medzi HW jednotkou a serverom (úložiskom dát), ako aj poskytnutie autorizačných údajov nutných pre prácu s rozhraním.

 • Poskytovateľ Služby bude vyvíjať primerané úsilie k zachovaniu trvalej dostupnosti Služby, mimo plánovaných odstávok.

 • Ak účastník zruší Službu alebo poskytovanie tejto Služby bude pozastavené z dôvodov nevyrovnaných záväzkov na strane účastníka, poskytovateľ Služby nie je povinný sprístupniť účastníkovi staršie dáta z predchádzajúceho využívania Služby.

 • Poskytovateľ Služby nie je zodpovedný za výpadky Služby, ktoré vzniknú v dôsledku výpadku internetového spojenia alebo poškodenie jednotky zo strany užívateľa Služby.

 • Poskytovateľ Služby sa zaväzuje sprístupniť rozhranie Služby užívateľovi po zaplatení predplatného. Rozsah sprístupnených služieb rozhrania je špecifikovaný pri zakúpení predplatného. Doba sprístupnenia je daná dĺžkou zakúpeného predplatného.

 • Po vypršaní predplatného je užívateľovi umožnený prístup na rozhranie Služby ešte po dobu 30 dní, zobrazované sú však len údaje do dátumu vypršania predplatného.

 • Po zakúpení predplatného na ďalšie obdobie je prístup k službe obnovený v rozsahu novo zakúpeného predplatného. Má sa za to, že novo zakúpené predplatné začína plynúť nasledujúcim dňom bezprostredne po vypršaní predplatného predchádzajúceho, a to aj v prípade, že nové predplatné bolo zakúpené až po tomto dátume.

 • Ak nedôjde k predĺženiu / zakúpeniu predplatného najneskôr 30 dní od uplynutia predplatného má sa za to, že používateľ už nemá o poskytovanú službu záujem a táto môže byť ukončená.

III. PRÁVA, ZÁVÄZKY A ZODPOVEDNOSŤ ÚČASTNÍKA

 • Účastník Služby sa zaväzuje, že nepoužije žiadne zariadenie alebo softvér, ktoré by viedlo k narušeniu funkčnosti Služby. Účastník sa ďalej zaväzuje, že nevykoná žiadny úkon a ani nebude používať Službu tak, aby sa nadmerne zaťažila infraštruktúra poskytovateľa Služby a / alebo infraštruktúra Služby.

 • Účastník Služby berie na vedomie, že je mu Služba podľa týchto podmienok poskytovaná ako konečnému spotrebiteľovi, a že nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa Služby túto Službu poskytovať za úhradu alebo bezplatne tretím osobám.

 • Prístupové heslo používateľa Služby si tento zmení neodkladne po prvom prihlásení k rozhraniu služby.

 • Aktiváciou Služby súhlasí účastník Služby s podmienkami, za ktorých sa služba poskytuje.

 • Účastník Služby je povinný zaistiť si súhlas osôb, ktorých prezencia je Službou SYSDO evidovaná, ak by toto bolo jeho zákonnou povinnosťou.

IV. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ AKTUÁLNEJ PONUKY – SYSDO

 • Rozsah aktuálnej ponuky a cena Služby môže byť podľa potreby meniť alebo rušená. Prípadné cenové zmeny a úpravy sa netýkajú už zakúpeného predplatného.

 • V prípade zmeny je poskytovateľ Služby povinný o tejto zmene zákazníka vhodným spôsobom informovať. Informácie o zmenách sú zverejňované na adrese www.sysdo.sk či www.eurosat.sk.

V. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

 • Poskytoval Služby spracováva v rámci poskytovania Služby nasledujúce osobné údaje: meno, e-mail, telefónne číslo, skype číslo, údaje o dochádzke a prístupoch, IP adresa, GPS poloha prístupu, fotografie, hash odtlačku prsta, hash snímok tváre.

 • Poskytovateľ Služby je oprávnený spracovávať osobné údaje za účelom evidencie dochádzky užívateľov.

 • Spracovaním osobných údajov sa rozumie ich digitálne uloženie do databázy poskytovateľa Služby, prípadne ich zobrazenie oprávnenou osobou pri asistencii s nastavením systému či podobnú aktivitou. Osobné údaje do systému zadáva buď účastník alebo sú získané z Rozhrania dochádzkového terminálu alebo mobilného zariadenia.

 • Dáta o príchode či odchode osôb sú z HW jednotky umiestnenej v mieste určenom používateľom prenášané pomocou siete internet na server (úložisko dát) prevádzkovaný poskytovateľom Služby, kde sú ukladané do databázy. Všetky dáta, ktorá stotožňujú osobu vstupujúce do užívateľom určeného priestoru sú umiestnené v HW jednotke, u poskytovateľa Služby sa špecifikácia týchto osôb prezentuje iba pod takým označením, ktoré si vyberie užívateľ.

 • Údaje o dochádzke a prístupe poskytovateľ Služby uchováva v databáze po takú dobu, akú si užívateľ Služby v Službe nastaví. Všetky ďalšie osobné dáta poskytovateľ Služby uchováva celú dobu, kedy je účet používateľa aktívny a maže ich až po deaktivácii užívateľa – znova po takej dobe, akú si užívateľ Služby v Službe nastaví.

 • Poskytovateľ Služby neposkytuje osobné údaje bez písomného súhlasu používateľa Služby tretím osobám, s výnimkou tých prípadov, kde túto súčinnosť ukladá zákon.

 • Poskytovateľ Služby nie je zodpovedný za prípadné škody zapríčinené poskytnutím autorizačný údajov užívateľom tretím osobám.

 • Osobné dáta spracovávané poskytovateľom Služby podliehajú viacstupňovému systému ochrany.

 • Pri spracovávaní osobných údajov poskytovateľ Služby dodržiava platné právne predpisy – predovšetkým Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

 • Užívateľ môže uplatniť práva subjektu údajov (právo na prístup a opravu, na vymazanie, vzniesť námietku, na obmedzenie spracovania, na prenositeľnosť) alebo sa opýtať na nejasnosti na adrese dpo@eurosat.cz.